Cipherlab

cipherlab

Làm kinh doanh thông minh hơn. Bất cứ khi nào xảy ra dữ liệu, con người muốn quản lý nó. Những người cổ đại sử dụng các bức tranh đá, viên đất sét và dây buộc. Bàn tính, thêm máy và thẻ đục lỗ đã dẫn đường cho các hệ thống thu thập số liệu hiện đại (AIDC) xác định, nắm bắt và nhập dữ liệu trực tiếp vào hệ thống máy tính để quản lý chính xác và kịp thời. Đầu vào tốt hơn thúc đẩy các quyết định tốt hơn. CipherLab cung cấp các tùy chọn thông minh hơn cho các giải pháp hiệu quả về kinh doanh dựa trên các hệ thống AIDC đáng tin cậy từ các chuyên gia hữu ích giúp hiểu rõ về các công nghệ mới nhất.

Không có sản phẩm trong phần này